Sign in with Twitter

Username:

KNAW-liearre ûndersyksynstitút foar Fryske taal, meartaligens en regionale skiednis. Oprjochte yn 1938. // Research institute for Frisian studies. Founded 1938.

418 Following   1,523 Followers   2,169 Tweets

Joined Twitter 1/23/12


Ynkoarten de 62ste rige #Akademylêzingen: mei 3 kear in lêzingedei oer ûnder mear: libbenslange finzenisstraf, de F… https://t.co/Jb7eAMKyt8
10/15
2019
Sofie Begine over het belang van spreektaal en streektaal in NT2-onderwijs #streektaal2019 https://t.co/kRYthSu5n2
Retweeted by Fryske Akademy
10/11
2019
Wat is Speakaboo ? Zie https://t.co/imnpRZo1Mf
Retweeted by Fryske AkademyNu echt, op veler verzoek: Speakaboo in het Fries komt er aan! @FryskeAkademy doet dit samen met @kentalis en… https://t.co/7Z2SlWwKiO
Retweeted by Fryske Akademy
10/10
2019
It Sieperda Symposium is fan no sneon @HistorischCLwd is folslein úttferkocht, mar sprekker Simon Halink (… https://t.co/6g9Q4OwcI0Op 11/10 organiseert de Stichting Nederlandse Dialecten haar jaarlijkse Streektaalcongres, met als thema ‘Dialect k… https://t.co/xFaHoVAxfH
Retweeted by Fryske Akademy
10/8
2019
@janniewal Mooglik hawwe jo it ûnderwilens al sjoen, mar it rapport stiet online :) : https://t.co/4F94v7ox4w https://t.co/gWNwCIxRwnGoed genuanceerd artikel @simontalsma over de Agri & Foodscan Fryslan vandaag in @frieschdagblad https://t.co/WbzfQrRqlw
Retweeted by Fryske AkademyHoe werd vroeger de koers bepaald? Lezing 'Geschiedenis van de navigatie op zee', 30 oktober in @Hannemahuis PL RT… https://t.co/G27BPyLhqd
Retweeted by Fryske AkademySakrekt ferskynd yn ús literêre rige Minsken en Boeken is in blomlêzing út Waling Dykstra syn gedichten, besoarge e… https://t.co/ZWdoByEm9s
10/7
2019
Het ware noorden; Noordelijkheid en identiteit in Fryslân en op IJsland'. Lezing van Simon Halink (@uni_iceland) vr… https://t.co/hlT40Z2gc8Jûn in boekoanbieding mei twa lêzings yn #Obe https://t.co/Y3IgiCTrIx
Retweeted by Fryske AkademyMercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning (@FryskeAkademy) published recently a re… https://t.co/hcjpCB3Rfa
Retweeted by Fryske Akademy
10/4
2019
Hoewol’t de wurkgelegenheid yn Noardeast-Fryslân it ôfrûne jier omheech gien is nei 40.800 banen, leit dat oantal n… https://t.co/ateDw1tpGfThe latest newsletter by the Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning (part of… https://t.co/r0K0tNEnHj
Retweeted by Fryske AkademyFirst video of the @EUErasmusPlus project VirtuaLApp on getting a multilingual approach started in primary educatio… https://t.co/LrOhhA0OIX
Retweeted by Fryske Akademy
10/3
2019
Wolkom by de boekpresintaasje 'Duvelskeunstner' no tongersdeitejûn, in útjefte yn de Literêre Rigen fan ’e Fryske A… https://t.co/TJnrK20rdS
10/1
2019
Natuerynklusive lânbou hat in soad potinsje yn Fryslân, mar der is ek noch in soad ûndúdlikens. Hjoed is de twadd… https://t.co/VvHVuSSFvG
9/30
2019
Geschiedenisliefhebbers opgelet! Wij starten met het project #HisGis, waarbij historische informatie op een online… https://t.co/qefxrVCtKF
Retweeted by Fryske Akademy
9/26
2019
Er zijn nog een paar plekjes over in de Bus naar het land van de Hannekemaaiers en Lapkepoepen op za. 5 oct a.s. Ka… https://t.co/KUVdImHtLv
Retweeted by Fryske Akademy
9/24
2019
@Ammerins Wy ha ús oant no ta altyd wol rêden mei de meartaligens op dizze dei, mar tank foar jo bekommernis! 😉Okkerwyks is de European Rural History Film Database lânsearre, in database foar lânbou- en plattelânsfilms. Dêrûnd… https://t.co/zUC3RRhtznIt programma fan de 10de Dei fan de Fryske Taalkunde stiet no online, tagelyk mei de abstracts fan de acht lêzingen… https://t.co/Z48jr2a3rN
9/23
2019
Geinteresseerd publiek bij gezamenlijk reisje van de @NGV_FRL en Genealogysk Wurkferban over kolonel… https://t.co/Ik0lozvfv5
Retweeted by Fryske Akademy'De legacy fan kening #Redbad' op Sieperda Sympoasum op sneon 12/10 @HistorischCLwd Der by wêze? Oanmelding oant 1… https://t.co/leTTOxndfP
9/21
2019
The Mercator Research Centre (part of @FryskeAkademy) has just published two new regional dossiers on minority lang… https://t.co/tvuVZQ4B78
Retweeted by Fryske AkademyIt turfskip fan Breda #Frysk #wittenskip ⁦@FryskeAkademy⁩ https://t.co/q6alJQ1xOh
Retweeted by Fryske AkademyDe Fryske Akademy balancerend tussen ideologie en wetenschap #Frysk #wittenskip ⁦@FryskeAkademy⁩ https://t.co/iOasNncB7B
Retweeted by Fryske Akademy
9/20
2019
Fryske #poll! Watfoar wurd brûke jo eins foar in ynternetsite? #Frysk @PraatmarFrysk @FryskeAkademy
Retweeted by Fryske AkademyOm #EuropeanDayofLanguages te fieren organisearret it EBLT tongersdei 26 septimber by de Fryske Akademy in literêre… https://t.co/AJ1Fd6cIfP
Retweeted by Fryske AkademyOm #EuropeanDayofLanguages te fieren organisearret it EBLT tongersdei 26 septimber by de Fryske Akademy in literêre… https://t.co/AJ1Fd6cIfP
9/19
2019
#InguruneDigitala #euskaraehuntzen Amaitu da Euskaltzaindiaren mendeurreneko azken mintegia (Ingurune digitala, hiz… https://t.co/FrDrDLqhFr
Retweeted by Fryske AkademyAld-senator Hindrik ten Hoeve is wiis mei syn beneaming ta lid fan de Fryske Akademy en hopet dat it ynstitút syn w… https://t.co/jKQv37ukXBHindrik ten Hoeve, Klaasje Postma en Freark Smink nije leden Fryske Akademy https://t.co/hwDUlo77Ru
Retweeted by Fryske Akademy#Fryslân hat in eigen #ûndersyksaginda nedich, seit direkteur @WillemSmink fan de @FryskeAkademy op de #Akademydei.… https://t.co/qAGObaUNMY
Retweeted by Fryske AkademyLês de bydrage fan Theo Delfstra oer it Historisch Geografisch Informatie Systeem, koartsein projekt HisGIS, no op… https://t.co/w05OmNOChN
Retweeted by Fryske AkademyKNAW-foarsitter: Provinsje moat rap beslute oer takomst ⁦Fryske⁩ Akademy - ⁦@FryskeAkademy⁩ ⁦@_knaw⁩ #Frysk https://t.co/4WgQmAe87c
Retweeted by Fryske Akademy
9/13
2019
Kijktip foar dejinge dy’t der it kommend wykein net op út sil. Moaie doku oer ús #frysk https://t.co/AvT7nthw97
Retweeted by Fryske Akademy
9/12
2019
Op 11/10 organiseert de Stichting Nederlandse Dialecten haar jaarlijkse Streektaalcongres, met als thema ‘Dialect k… https://t.co/xvv9z5YUt7
Retweeted by Fryske Akademy21 september gezamenlijke excursie van get Genealogysk Wurkfervan van de @FryskeAkademy en de NGV afdeling Frieslan… https://t.co/iqYIYAeW02
Retweeted by Fryske Akademy
9/10
2019
‘Wy moatte it ferhaal fan Fryslân fertelle’ #Frysk ⁦@FryskeAkademy⁩ https://t.co/omxG4DXEhU
Retweeted by Fryske AkademyDirekteur Fryske Akademy: "Provinsje moat de regy nimme" https://t.co/4G03bbyXe4
Retweeted by Fryske Akademy
9/5
2019
"Provinsje moat fiif ton útlûke om Fryske Akademy te rêden" - #omropfryslan https://t.co/9xzbPcIBDW
Retweeted by Fryske Akademy
9/4
2019
Mooi, een artikel over dr. Pieter Sipma in HT Fryslân. Onder meer bekend als eerste voorzitter van de Fryske Akadem… https://t.co/TkoIWIDCjy
Retweeted by Fryske Akademy
9/1
2019
It Feitsma Fûns is yn ’e mande mei @Tresoar en de Fryske Akademy útein set mei it meitsjen fan in wittenskiplike bi… https://t.co/hD5047KWiu
8/26
2019
By ús leden en stipers is okkerwyks Ut de Smidte besoarge. It nûmer is no ek online te lêzen:… https://t.co/Arg3dVvJtf
8/20
2019
It is #Akademydei op freed 13/9. Lêzings fan @HanNijdam, Jan Hallebeek en Hylkje de Jong oer rjochtsskiednis fan ie… https://t.co/32bRsi6jrKZoek de verschillen! Twee identieke zerken van Christoffel van #Sternsee en Knierke van #Ropta. Links Harlingen en… https://t.co/CdU4mTeoZu
Retweeted by Fryske Akademy
8/16
2019
Wolsto in lêzing hâlde op ús 10de Dei fan de Fryske #taalkunde op freed 25/10? Stjoer dan uterlik no tongersdei in… https://t.co/R8Pxb4dkOO @elck It hinget der fan ôf hoe't it brûkt wurdt yn de omtekst. "Wy sille nei it skûtsjesileN" "Skûtsjesile falt net… https://t.co/e1glVyL2dvHoe klonk de taal van Rembrandt? - https://t.co/1r0umU7khD
Retweeted by Fryske AkademyTer gelegenheid van het 350ste sterfjaar van kunstschilder Rembrandt van Rijn maakte een multidisciplinair team van… https://t.co/Se2UktdRTh
Retweeted by Fryske Akademy
8/12
2019
Onze streektaalconferentie staat er intussen ook bij. Schrijf je in en we verwelkomen je graag op 11 oktober in Mec… https://t.co/Bb3yoFB8EA
Retweeted by Fryske Akademy
8/8
2019
Kiek oek es even in de "Wurdlisten fan 'e Fryske stedsdialekten" (1998). Die binne nou online:… https://t.co/i3Gne3xinV
7/22
2019
@AnthonyaVisser @FacultyofArtsUG Lokwinske mei de beneaming @FacultyofArtsUG @AnthonyaVisser! #tichterbyfryslân #wurkjeynitnoarden
7/17
2019
We start with Thomas Vermaut who discusses the fundamentals: what is an address? The @FryskeAkademy made some 50,00… https://t.co/ro6v2MVtfJ
Retweeted by Fryske Akademy
7/12
2019
@ytsmab @provfryslan Der is al in wurdlist beskikber foar #libreoffice & #Firefox, ferlykber mei de… https://t.co/NI2ALLzZSZ
7/11
2019
@PraatmarFrysk @HWoudt @geni52 @provfryslan Jo bedoele miskien Google Docs? Yn dat programma is it Frysk noch net a… https://t.co/4S9tFRzKGg
7/9
2019
Op 11 oktober 2019 vindt in Mechelen onze jaarlijkse Streektaalconferentie plaats. Het programma is bijna klaar. H… https://t.co/wgHZdoyn97
Retweeted by Fryske Akademy
7/8
2019
De Fryske Akademy levere foar dizze nije staveringshifker in wurdlist mei mear as 450.000 wurden #staverjemarraakhttps://t.co/iMNbMIBT7P
7/5
2019
It Beaken, tydskrift fan de Fryske Akademy, ferskynt dizze moanne as in twadde spesjaalnûmer oer Fryske literatuer.… https://t.co/idmmmnQSz9
7/4
2019
#iclave10 's closing ceremony! #iclave11 will be organized in Vienna, Austria 2021! https://t.co/bgHieEwzpk
Retweeted by Fryske Akademy
7/1
2019
Take a look at the poster of Zuloaga and Duhalde. They won the poster price of #iclave10 https://t.co/Uu00X2emCv
Retweeted by Fryske Akademy
6/29
2019
#iclave10 is finally trending! @ICLaVE10 https://t.co/nZ91qbmaSb
Retweeted by Fryske AkademyHeeringa & Van de Velde (@FryskeAkademy) at #iclave10: which vowel normalization method works best? Lobanov's (1971… https://t.co/9z4FsGVWkP
Retweeted by Fryske Akademy
6/28
2019
#iclave10 Congres over #taalverandering: hoeveel dialect bevatten verjaardagswensen op Facebook? https://t.co/TSaIxso8q8Zeeuws-Vlaams in Brazilie op een internationaal congres in Leeuwarden #ICLAVE10 @erfgoedzeeland https://t.co/dTCNr4qbho
Retweeted by Fryske Akademy
6/27
2019
Roeland van Hout: the linguistic variety within the Indoeuropean family is the result of changes that have taken pl… https://t.co/FNw1sJEHdG
Retweeted by Fryske AkademyOfficial kick off of #iclave10 with researchers from 34 countries https://t.co/yw7z63fKma
Retweeted by Fryske AkademyHans is opening #iclave10 and talking about the work being done at Fryske Akademy https://t.co/MlSFNAGEiP
Retweeted by Fryske AkademyEen magnetron bedienen door in het Fries commando’s te geven, of de robots die scholen in Fryslân gebruiken in de F… https://t.co/1EFJ88NiMl
Retweeted by Fryske AkademyGoodmorning Iclavers and other Twitterers! Today #Iclave10 will start. Hope you had a good night sleep or fun at on… https://t.co/S1UKwIB8OW
Retweeted by Fryske Akademy
6/26
2019
In wichtige dei foar it Frysk: DS @Provfryslan hat hjoed de @FryskeAkademy opdracht jûn om in korpus mei sinnen te… https://t.co/JoLRgY7pko
Retweeted by Fryske Akademy
6/25
2019
Hoe neamsto de ferskate ûnderdielen fan de fyts yn it #frysk? Wy binne hiel benijd! Oprop oan eltsenien dy't ea de… https://t.co/CPgqW0irol
Retweeted by Fryske AkademyZomer = fietsweer. Hoe noemen jullie de verschillende onderdelen van de fiets in jullie dialect?… https://t.co/Na5oNvmaGu
Retweeted by Fryske Akademy
6/21
2019
Last organising committee meeting now! We are almost ready to receive you next week. Looking forward to talking to… https://t.co/LKJoQJRa2s
Retweeted by Fryske Akademy
6/17
2019
Tijdreis in Nederlandse steden in de maak met 'big data uit verleden' https://t.co/D5wRmNOoM6
Retweeted by Fryske Akademy
6/15
2019
Hjoed wie de slotdei fan it #ICHLL10 kongres, mar der wie ek noch de boekpresintaasje 'Gelovigen, dominees en gelee… https://t.co/lZYCATCO1TLunchlezing @HuubMous : 'Ids Willemsma en de Friese identiteit.' Hoe verhoudt de kunst van Ids Willemsma zich met d… https://t.co/jddTq6wNaL
Retweeted by Fryske AkademyLês op webside DINGtiid ek oer it ûndersyk fan de @FryskeAkademy oer de rol fan it #Frysk by weryndielings. https://t.co/52ztp8c8iE
Retweeted by Fryske Akademy
6/14
2019
Just introduced Prof. Dr. Andreas Deutsch at #ICHLL10, who elaborated on the fantastic Deutsches Rechtswörterbuch.… https://t.co/4QmcFUwSS5
Retweeted by Fryske AkademyThe 10th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology started yesterday with a reception at t… https://t.co/epDbrwi0Je
6/13
2019
14/6 Boekpresentatie 'Gelovigen, dominees en geleerden' Wiebe Bergsma deed veel onderzoek naar de verhouding tussen… https://t.co/hAZpVx7BrY
Retweeted by Fryske Akademy
6/12
2019
#jieskje manlike grûnfoarm Jisse > ferlytsingsnamme > Jiske. Jiske opnij ferlytse (= dûbel) > #Jiskje; sokke, histo… https://t.co/rgvmaLskMMThe programme books for #ICHLL10 have arrived! We are looking forward to the conference. Read the programma online:… https://t.co/QO5Qib5qUqHoe komt it mei de Frisistyk, no’t de stúdzje Frysk opskaald wurdt en betiden ferdwynt yn gruttere ferbannen?… https://t.co/2miuaHAjUC
Retweeted by Fryske Akademy
6/7
2019
Throwback! We just found this picture from the ICML conference in 1989 in Leeuwarden. Do you recognize anyone?… https://t.co/QK3kleqDSP
Retweeted by Fryske Akademy
6/5
2019
@CampusFryslan @univgroningen @JoukedeVries Dêr slute wy ús folslein by oan! Lokwinsken en súkses foar ús lid @wijmenga_cisca @jieskje @Tresoar @johkramer Bysûndere namme. Wy jouwe de namme yn alle gefallen efkes troch oan de kollega dy't hi… https://t.co/pHLgsxSbmr
6/3
2019
Jelske Dykstra (@CLTFlagship @CampusFryslan) had her @FryskeAkademy research on automatic Frisian recognition featu… https://t.co/Q9P9lNB6An
Retweeted by Fryske Akademy
5/29
2019
Computer leert verschil tussen Fries en Nederlands; archief Omrop Fryslân ‘is cultuurhistorische schat’. Interview… https://t.co/CeOwaJLz4Q
Retweeted by Fryske Akademy'Computer kan Fries en Nederlands uit elkaar houden': https://t.co/1sfjv4vyhQ
Retweeted by Fryske AkademyMeer dan tweeduizend uur radio-uitzendingen van @OmropFryslan zijn met spraakherkenningssoftware gedigitaliseerd. E… https://t.co/P7i9fjBNAc
Retweeted by Fryske Akademy
5/28
2019
Vrijdag 14 juni organiseert @FryskeAkademy de boekvoorstelling 'Gelovigen, dominees en geleerden. Opstellen over Fr… https://t.co/hw3co4NSjQ
Retweeted by Fryske AkademyRollin' on the river with the Frisian Queen 😎 A sunny evening on the Frisian canals with 170 ICML guests. #funhttps://t.co/1msGVUfnpm
Retweeted by Fryske Akademy @nhlstenden Afscheid van Alex Riemersma, een Fries pleitbezorger https://t.co/mTVwCsUNdw
Retweeted by Fryske AkademyVery inspiring and convincing keynote by Piet Van Avermaet at #ICML2019: “our language courses should be needs-driv… https://t.co/slffBt5hWE
Retweeted by Fryske Akademy
5/24
2019
https://t.co/XwRz2jpWPq
Retweeted by Fryske Akademy#ICMLXVII Today 5 of our MA students are presenting their posters at the international conference #ICMLXVIIhttps://t.co/vhE5a7XehV
Retweeted by Fryske AkademyAnd now back for the second half of the panel on #multilingualeducation in #Fryslân @minoritiesNL #ICMLXVII @Afuk_https://t.co/EbV3X2BR7a
Retweeted by Fryske Akademy
5/23
2019

0