Sign in with Twitter

Username:

KNAW-liearre ûndersyksynstitút foar Fryske taal, meartaligens en regionale skiednis. Oprjochte yn 1938. // Research institute for Frisian studies. Founded 1938.

425 Following   1,602 Followers   2,309 Tweets

Joined Twitter 1/23/12


Grut #Frysk #Diktee giet net troch :(. It wie al trochskood nei 16 juny yfm de #koroana maatregels. Wy hoopje dat… https://t.co/mG7dh9WUf0
5/19
2020
Met de derde Agri&Food Scan Fryslan wordt een mooi toegepast onderzoeksproject @FryskeAkademy afgesloten, zie https://t.co/rPw410X0db
Retweeted by Fryske AkademyFraachje oan myn Fryske twitterfreonen (en beyond). Beskôgje jim it #Frysk as in minderheidstaal of mear as kulture… https://t.co/2O0lMDGjP2
Retweeted by Fryske Akademy @annepopkema @taalwebfrysk Yndie :(
5/18
2020
Der komt net in ynstallaasjebestân foar de nijste OS. It online wurdboek is lykwols wol te brûken fia… https://t.co/fZCbT2Wnk2
5/15
2020
€ 1000 winne mei dyn #master skripsje? Skripsjes binne wolkom oant 1 juny! Tema's: #Frysk #taal #kultuer #skiednishttps://t.co/zB2X7diBmb
5/14
2020
@annepopkema @provfryslan Hjir hawwe wy ûnderwilens 'exitstrategy' fan makke, te ferlykjen mei 'exitpoll' dy't yn d… https://t.co/pmHpmNTZAM @annepopkema @provfryslan Dy oanpassing is ûnderwilens makke! Sjoch oanpaste ferzje op https://t.co/uXXXPA7TXQ
5/12
2020
Ynwenners fan Fryslân kinne fan 11 maaie ôf mei fragen en meldingen oer it gebrûk Fryske taal terjochte by it meldp… https://t.co/IIM6LkJuES
Retweeted by Fryske AkademyThe latest newsletter from @MercatorCentre (@FryskeAkademy) is out - with lots of info about publications, events,… https://t.co/vWr8N7PE4f
Retweeted by Fryske Akademy
5/11
2020
De 'koroanawurdlist' foar it #Frysk, is útwreide fan 138 nei 203 wurden. De wurden yn de list binne stavere neffens… https://t.co/btplZQIgl5
5/1
2020
@WL_jaar_2020 Wat yn it fet sit... Wy hoopje op in moai sympoasium yn de rin fan dit jier #geduld @JohannesBeers @LauraVdploeg @annepopkema It is yndie in advys en it is dus oan elk sels om dat al of net te brûken.
4/28
2020
@Jantsje_vdV @JanSytsma @Afuk_ Der is gjin ferskil yn betsjutting. Elkoar komt mear yn sprektaal foar, inoar mear y… https://t.co/g3iBtvLwnh
4/21
2020
@PraatmarFrysk @FryskeBeweging @dingtiid @Afuk_ @GemeenteenFrysk @cedin allegearre efkes mei dwaan tusken de bedriu… https://t.co/EfRHGz0W6I
Retweeted by Fryske AkademyFrijwilligers socht om tûzenen Fryske sintsjes yn te sprekken yn database Mozilla Voice https://t.co/X5iz9w9Q8Y
Retweeted by Fryske AkademySeldsume midsiuwske hânskriften út Fryslân lang om let ûndersocht https://t.co/bI2IYomTO9
Retweeted by Fryske AkademyHere👇is the abstract - and here is the link to 50 free copies, in case you don't have access to JMMD 👉:… https://t.co/tVCSrQ3qGx
Retweeted by Fryske AkademyDo heritage lang speakers think & feel differently about raising their kids multilingually than non-heritage lang s… https://t.co/1MDhJPXMRD
Retweeted by Fryske Akademy
4/16
2020
De Oude Edda eindelijk in het Fries #Frysk #literatuer https://t.co/e8KJLdtdkR
Retweeted by Fryske Akademy
4/7
2020
No´t elk thús is, is it faaks aardich om in toer troch it ferline te meitsjen en jo wenplak op te sykjen yn… https://t.co/MaNibfXNtwOm deze lastige tijden door te komen, geven wij iedere ochtend om 10 uur via onze facebookpagina tips over interess… https://t.co/zVu36Gu2d5
Retweeted by Fryske AkademyFakatuere! DINGtiid siket in nij bestjoerslid! @provfryslan @MinBZK https://t.co/6nJxaw4LMS
Retweeted by Fryske AkademyBBC News - Language apps: Can phones replace classrooms? https://t.co/rq7vbDwwku
Retweeted by Fryske Akademy
3/24
2020
@peterwestra Wy hoopje it ynkoarten te witten ;)!Fanwegen de #Corona maatregels is de Fryske Akademy foarearst ticht. De meiwurkers wurkje thús en binne oer de e-po… https://t.co/QPEc6TPEH4
3/16
2020
Wa is de ynspirearjende #direkteur-bestjoerder en gesachhawwend #wittenskipper dy't ynkoarten yn en fan út dizze by… https://t.co/uJLHipFqIiEkspertmeeting oer de keppeling fan taalbelied en taalmjitten. #dingtiid #afûk #frysk #frysk2030 #campusfryslân… https://t.co/EFJxsSDDl5
Retweeted by Fryske AkademyFanwegen de maatregels oangeande it Coronafirus ferfalle alle eveneminten fan de Fryske Akademy oant en mei 31 maar… https://t.co/QPJSboVcasHet bestuur van de NGV afdeling Friesland en van het Genealogysk Wurkferbân fan de @FryskeAkademy heeft besloten d… https://t.co/sYeFW9x8Rw
Retweeted by Fryske Akademy @HWoudt @NGV_FRL @Tresoar Dat is wol de bedoeling, dat de lêzing letter holden wurde sil.
3/13
2020
Fan oaren leare oangeande meartaligens. Moai inisjatyf! @fnpfryslan @mercatornetwork @FryskeBeweginghttps://t.co/XDk7g31uei
Retweeted by Fryske AkademyIt Frysk is in folweardich fak en fertsjinnet bestudearring op akademysk nivo! ⁦@fnpfryslan⁩ ⁦@CampusFryslan⁩ ⁦… https://t.co/tS6BZyeBYD
Retweeted by Fryske Akademy
3/9
2020
Taalsituatie in Luxemburg, kunnen de Friezen nog wat van leren. Daarvoor Is een Friese delegatie hier ook ⁦@lc_nl⁩ https://t.co/0OBvkgo3Vv
Retweeted by Fryske Akademy
3/6
2020
Mooie oratie prof Hans vd Velde @UniUtrecht over ‘It fertuteazjen fan it #Frysk’. Niettemin: ‘Het Fries lijkt aan v… https://t.co/fZr9dKbhlQ
Retweeted by Fryske AkademyKansengelijkheid, #wereldburgerschap, #tto en #persoonsvorming. Deze week begonnen bij de @UvA_Amsterdam met dank a… https://t.co/obDi35gtzo
Retweeted by Fryske Akademy @friesland En neffens Van de Velde kin spraaktechnology dêr by helpe, dêr't de @provfryslan, de @FryskeAkademy en o… https://t.co/oiWhigVm8C
Retweeted by Fryske AkademyDid you know Old Frisian had distinct dialects, just as modern languages do now? Han Nijdam of the @FryskeAkademy w… https://t.co/KLJn39rsCn
Retweeted by Fryske AkademyDaar gaat hij dan. https://t.co/Rp1uBOCEd9
Retweeted by Fryske Akademy
3/5
2020
@annepopkema Wurdboek fan e Fryske taal hat as yngong jonnich. Foarm jûnich soe neffens DA Tamminga yn Gasterlân fo… https://t.co/xCobAM81mn
3/3
2020
Cadastre for climate! Dr. Hans Mol from @FryskeAkademy @LeidenHum and Thomas Vermaut from @KNAWHuC presented the… https://t.co/p64dnjywHD
Retweeted by Fryske Akademy
3/2
2020
Not long until the deadline for #LanguageAttitudes2020 (28th Feb)! If you are a postgrad / early career researcher… https://t.co/YyU6857o2Z
Retweeted by Fryske AkademyHoe Beart Oosterhaven zijn stempel drukte op de muziek van tal van Friese artiesten. https://t.co/6z0AiIT7uO
Retweeted by Fryske Akademy
2/28
2020
Christoph Schmidt (midden), #nordfriisk #instituut wie fannemoarn te gast by de Akademy om neier yn 'e kunde te kom… https://t.co/yMuZM30W7iSprekkers socht / Sprekers gezocht voor de 3e Dei fan ’e Fryske Letterkunde https://t.co/tlfOwMnBlH i.s.m.… https://t.co/ZTkYIb7YyA
Retweeted by Fryske Akademy
2/26
2020
Hâld 6 novimber 2020 âlfest frij foar de tredde Fryske Letterkundedei! Diskear yn gearwurking mei @Tresoar. Yn 20… https://t.co/ahehZIznLsThe latest newsletter by the Mercator European Research Centre on Multilingualism & Language Learning (… https://t.co/odMJIeccBU
Retweeted by Fryske AkademySnein fertelt @JoanaDuarte77 yn Buro de Vries op Omrop Fryslân oer de wearde fan meartaligens https://t.co/EONfszbtsK
Retweeted by Fryske Akademy
2/25
2020
“The preliminary programme of the #Oldfrisian #summerschool is now online! Plenty of intriguing speakers along with… https://t.co/yR7UGZSUGT
Retweeted by Fryske Akademy
2/20
2020
Hoppa, daar gaan we. Een nieuwe vragenlijst, deze keer over grammaticale dingetjes: lidwoorden, woordvolgorde, meer… https://t.co/CmRRDWJGIc
Retweeted by Fryske AkademyCanadese in Leeuwarden: 'Wat my it meast opfalt, is dat it Frysk hjir hast net sprutsen wurdt' https://t.co/635NjtvvbS
Retweeted by Fryske Akademy
2/18
2020
@annepopkema Wy beriede ús op oplossings. Tenei mear.De kwalifikaasje foar it Grut #Frysk #diktee2020 is los! Sjogge we dy op 21 april ek yn de steateseal? Sukses mei i… https://t.co/INhEk20bGjOp woansdei 26 febrewaris wurdt de Fryske oersetting fan de Lexicion Frisicum presintearre op it Provinsjehûs om 12… https://t.co/6iXU5Zuz9i
Retweeted by Fryske Akademy
2/17
2020
#falentynsdei https://t.co/7B5HUMJCgU Hokker (Fryske) flaainammen brûksto? Foto: Karen Warfel https://t.co/EMgJKuhpVH
2/14
2020
@vos61 Hoe bedoele jo? Kinne wy jo earne mei helpe?
2/11
2020
De oraasje fan ús gastûndersiker Hylkje de Jong is nije wike freedtemiddei 14/2 @vuamsterdam: ‘Het geheugen van het… https://t.co/QZ7B06Dnuh
2/7
2020
RUG: leerstoel Fries blijft behouden voor de toekomst #Frysk ⁦@minoritiesNL⁩ ⁦@JensmaGoffe⁩ ⁦@goffe_jensma⁩ https://t.co/gajunQjTXj
Retweeted by Fryske Akademy
2/4
2020
Conrad Steenkamp (midden op de foto) van de Afrikaanse @taalraad is deze week te gast bij de @taalunie. Vandaag ste… https://t.co/CYPGg67h6nDichter fan Fryslân @NykdeVries skriuwt it Grut Frysk Diktee 2020! It diktee is tiisdeitejûn 21 april en dit jier l… https://t.co/T0Dx8Va3e3
2/3
2020
Maritiem historisch Nederland verzamelt zich vandaag in de Beurs te Leeuwarden voor het symposium Tien jaar Sonttol… https://t.co/GFAVwxS1qZ
Retweeted by Fryske AkademyDe twintig Hindelooper schippers met de meeste registraties in de Sonttolregisters, 1720-1739. https://t.co/mM9SWjCgYk
Retweeted by Fryske Akademy
1/31
2020
Hoogleraren Fries luiden de noodklok over de toekomst van de universitaire opleidingen Fries. Ze hebben gisteren ee… https://t.co/KxDBljtgzr
Retweeted by Fryske Akademy
1/29
2020
Het wordt tijd dat het Fries standaard wordt meegenomen in de beleidsvorming bij het ministerie van Onderwijs. Vier… https://t.co/2qVMKEU51e
1/28
2020
Ek oanwêzich yn #Galisië: prof Durk Gorter, eartiids ⁦@UvA_Amsterdam⁩ & @fryskeakademy, no ferbûn oan de Universite… https://t.co/Qe6qBgDQjo
Retweeted by Fryske Akademy
1/27
2020
Spreek erover met een Fries en ineens wordt het vrij normaal: dat je tegen je ouders nooit ‘je’ (te brutaal) of ‘u’… https://t.co/1CTuziYrvz
1/25
2020
@mercatornetwork @FryskeAkademy @minoritiesNL quote (from 2006, by Galician authorities) found in this dossier, p.… https://t.co/PcVIN6SU60
Retweeted by Fryske Akademy @mercatornetwork @FryskeAkademy Are there any data on a correlation between early print and modern language status?… https://t.co/VwmlJjh07M
Retweeted by Fryske Akademy1/2 "(...) languages that do not get to develop basic speech technology tools will miss the boat of modernity, as o… https://t.co/FaXqeJAn0H
Retweeted by Fryske Akademy
1/23
2020
Was het Friese rijk van koning Redbad, 'Magna Frisia' wel zo groot als vaak wordt aangenomen? @l8endecavalier schri… https://t.co/wVeCnwOiYd
Retweeted by Fryske AkademyOn 31 January we have our open day! Are you interested in minority cultures, politics and multilingualism? Then M&M… https://t.co/6vYNC1XiU2
Retweeted by Fryske Akademy
1/21
2020
Lezing over de Mennisten van het Witteveen (tussen Oostermeer en Rottevalle), bij @NGV_FRL op zaterdag 1 februari i… https://t.co/Xkdl7NVcpe
Retweeted by Fryske AkademyDraach in nij lid foar! Kenne jo immen mei fertsjinsten/oanhâldende niget foar de Fryske #wittenskip of #kultuer? F… https://t.co/tcp5qIz8WJTe gast: de Fryske Akademy en de Bildtse taal https://t.co/Ro66gAZxPo
Retweeted by Fryske Akademy
1/20
2020
Historisch Holland is nu wel heel toegankelijk gemaakt! 😃 Hier FORSCHATE, de oudste FRIESE vorm van het Zuid-Holla… https://t.co/5NMktgEFDc
Retweeted by Fryske AkademyExcited to be at the release of #hisgis Zuid-Holland @KNAWHuC and proud of my dad Hans Mol 💪 check it out at… https://t.co/kh9nk3rtDW
Retweeted by Fryske AkademyHeel Holland GISt. Vanmiddag lancering HisGIS Zuid-Hollandse kuststrook https://t.co/pEGQ73crAB In maart 2020 versc… https://t.co/gI55uEOqUF
Retweeted by Fryske AkademyInteressant symposium vanmiddag bij @zuid_holland om te vieren dat heel ZH nu is toegevoegd aan HisGIS, van groot b… https://t.co/hLBiSdYlYJ
Retweeted by Fryske AkademyJonathan Bos spruts hjoed foar de Akademylêzingen oer syn promoasjeûndersyk nei adel, boeren en pleatsen. 17/3 alwe… https://t.co/VWrjSKgWQm
1/17
2020
@Oldfrankishphil @MZEBOH Leuk, Peter! Ken je #HISGIS, van de @FryskeAkademy ? Dat is echt state of the art op dit g… https://t.co/zd4vFH9Zxp
Retweeted by Fryske Akademy
1/15
2020
Gezocht! (rechtshandige) moedertaalsprekers van het Fries tussen de 18-30 jaar oud: doe mee aan onderzoek over twee… https://t.co/iShpN2tMGT
Retweeted by Fryske Akademy
1/14
2020
CfP: If you are a postgrad / early career researcher working on language attitudes, come and present a poster at th… https://t.co/fz3HaZoq3H
Retweeted by Fryske AkademyJûchhei, ús taalûndersiker Jelske Dijkstra is nominearre foar de Vrouw in de Media Awards 2019! Dy priis moediget d… https://t.co/LaZR7nLiLHWhy do some parents pass on certain languages to their kids while others don't? What factors predict… https://t.co/zw2jvQ7KX0
1/13
2020
Slotsymposium 'Tien jaar Sonttolregisters Online'. Voor het uitgebreide programma met diverse lezingen zie:… https://t.co/4ahUjA9JTC
Retweeted by Fryske Akademy
1/10
2020
@sianwierda Spitigernôch krekt net! Leit yn de Waarden. @sianwierda Dat tsjekke wy even. In amerijke!T.g.v. de lancering van HisGIS 1832 Zuid-Holland Kustzone vindt een klein symposium plaats op het Provinciehuis in… https://t.co/Jo7P16N86wHisGIS wordt uitgebreid met het Napoleontisch kadaster van ruwweg het gebied tussen Rotterdam en Hillegom, met inbe… https://t.co/MVnNFT3AP7Een nieuw stuk HisGIS is bijna gereed! Op vrijdag 17 januari 2020 wordt HisGIS 1832 voor de Kustzone van Zuid-Hol… https://t.co/4us7dB0Vx0
1/9
2020
Wy ferwolkomme it @FriesPlanbureau en hoopje dat wy elkoar ynspirearje en fuortsterkje kinne. Us nije buorlju yn… https://t.co/CYpNKLmmN6
1/8
2020
Hoe sjogge jonge boeren har takomst? Eke Folkerts fan de Friese Agrarische Jongeren hâldt freed 17 jannewaris in… https://t.co/yTc9rbv1eP
1/6
2019
"Onze wetenschappelijke kwaliteit is nog nooit zo goed geweest. In mei en juni hebben we drie internationale topcon… https://t.co/UkkeTlY4U2
12/24
2019
Wy winskje al ús leden, stipers en oare relaasjes noflike hjeldagen en in goed útein fan it jier ta en folle lok en… https://t.co/HhBa6PapbO
12/20
2019
Provinsjale Steaten hawwe ynstimd mei 1 miljoen ekstra stipe foar de Fryske Akademy. Ynterim-direkteur Smink is wii… https://t.co/Qc9CLY8dXbWêrom is it wurd 'kryst' in Fryske taalflater? https://t.co/CN3d44C2uw
Retweeted by Fryske Akademy
12/19
2019
De himel blau, de sinne klear. We willen een goed gesternte en mooi wetenschappelijk klimaat voor de @FryskeAkademyhttps://t.co/1ifU8ONqkG
Retweeted by Fryske Akademy
12/18
2019
Zojuist verschenen is het fraaie 99ste nummer van jaarboek @DeVrijeFries, dat o.m. terugblikt op het Culturele Hoof… https://t.co/wqEfGHwHGT
12/16
2019
Uitreiking jaarboek De Vrije Fries 2019 @FryskeAkademy door @marijnmolema met artikelen van oa @oedswesterhofhttps://t.co/KenOiIg1l8
Retweeted by Fryske Akademy
12/14
2019
Provincie ziet in ‘samenwerking’ reddingsboei Fryske Akademy #Frysk ⁦@FryskeAkademy⁩ https://t.co/mfH719xhtr
Retweeted by Fryske Akademy
12/13
2019

0