Sign in with Twitter

Username:

Praat mar Frysk! De leukste kampanje fan Fryslân! Brûk it #Frysk, omdat it kin! Dochst ek mei?

11,698 Following   13,289 Followers   22,947 Tweets

Joined Twitter 12/28/07


Jaaaa! Team ‘Alles goed?!’ wint de Fryske Kroechkwis yn kafee 's Lands Welvaren yn Wergea! Lokwinske! 💪🏼😊🍻 https://t.co/TGCWBvgosEOpsjitte! Seis oere ite! :) Mei tank oan Sjoerd foar de foto! Hasto ek in moai #Frysk op 'e dyk-foto? Mail 'm nei… https://t.co/QfeEui2Dq9
10/18
2019
Noch ien nachtsje koese en dan is it tiid foar de leukste kroechkwis fan Fryslân! Diskear yn Café 's Lands Welvaren… https://t.co/SkSiBpCeAJJahaaa! Gjin Fryske Kroechkwis sûnder ús sponsors Grafische groep van der Eems, @SonnemaBB en @WeidenaarDokkum! Da… https://t.co/vtBv3PzS90
10/17
2019
Dizze boer wie der fan 'e moarn al betiid by! :) In prachtige #Frysk op 'e dyk foto fan Teke! Groetnissen oan De… https://t.co/FWVa6EMYh8
10/16
2019
Frysk op 'e dyk! In échten ien mei tank oan Jan foar de foto! :) Hasto ek in moaie Frysk op 'e dyk-foto? Mail 'm n… https://t.co/Bqmmkh8dh0 @TotallyAnders Dat meist hielendal sels bepale Anders ;) Der stiet grif wat foar dy tusken: https://t.co/4V0nVee4QRJaaaaaaa no freed is it safier! De Fryske Kroechkwis yn Café 's Lands Welvaren, Wergea! Dogge jim ek mei? Opjaan k… https://t.co/6vdPGW6JAJ
10/15
2019
Op https://t.co/JlSP5N1N7O fynst allegear handige Fryske oerset-apps, wurdboek-apps, taalspultsjes en noch folle me… https://t.co/ca71FeKr3PPoëzij! In gedicht fan Gerrit de Vries... https://t.co/mYyi5focjq @scfeanfan1973 Sterkte Cor! :)Wy meie wer! Meitsje der in moaie dei fan leave skatten! Hooooooooi! @jandekroon Emaile? @YmieHH @gelukkigeguppy @Afuk_ Mar jim hienen wol wille! :)
10/14
2019
@jjtb_schoorstra Tsjoch! :) @prins_bennie Do ek Bennie! @joostdeboer77 Eamelje oer de email! :) @limwierde Nije sette! :)Haaaaagoeie leave skatten! Wy sitte wer teplak! Leaf wêze en foar de kofje net emaile! Tútsje fan ús!
10/11
2019
Sjoen yn Wommels! Mei tank oan Wieke foar de foto! Hasto ek in moai #Frysk op 'e dyk-foto? Mail 'm nei: fryskopedy… https://t.co/8kw3T0PgED
10/10
2019
@wstrikwerda @sietskepoepjes Doch de de groetnissen fan ús :)
10/9
2019
Op https://t.co/JlSP5MKbJe fynst allegear handige Fryske oerset-apps, wurdboek-apps, taalspultsjes en noch folle me… https://t.co/byITHEOG7XHeee wurdtsto ús kollega? De @Afuk_ siket in ‘haad winkel’ foar 36 oeren yn ‘e wike! Wat foar dy? #Frysk #Wurk https://t.co/2bAtPbUanWPoëzij! In gedicht fan Theun de Vries... https://t.co/D0IlEeKVt9In nije wike! In nije Fryske podcast! Diskear 'De Nacht fan Mare' fan Willem Schoorstra! Hearre?… https://t.co/MGwWgY3toG
10/7
2019
Heee! Dogge jim ek mei oan de Fryske kroechkwis yn kafee ’s Lands Welvaren yn Wergea? Der is bier, prik en in pro… https://t.co/3TERAoYBlj
10/5
2019
@MattieDijkstra @Afuk_ Dieredei :) Mar ek foar bisten fansels! https://t.co/uLRGPUwjnyJaaaa! It is dieredei! Lokwinske allegear :) En ast fan ‘e middei yn ‘e buert fan de @Afuk_ -winkel bist, kom eefk… https://t.co/1ZzYfa4o1I
10/4
2019
Moarn om 14:00 oere yn de @Afuk_ -winkel, dieredei fiere mei de presintaasje fan it boekje ‘Leer je hond Fries’! K… https://t.co/9zpNArqQVyPraat mar Fyts! Bliksem! :) Mei tank oan Jan foar de foto! Hasto ek in moai #Frysk op 'e dyk-foto? Mail 'm nei: f… https://t.co/lixSzVTRrw @RaRaRacing Rein is minder, wetter is better! :)Goeiemoarn leave skatten! Hawwe jim wer wer sin oan hjoed? :)
10/3
2019
Moai! Dream mar #Frysk! https://t.co/90L9ehrGTR#Frysk op ‘e dyk foar de hûn! Sjoen yn Eastermar! Mei tank oan Swaan foar de foto! Hasto ek ’n moaie #Frysk op ‘e… https://t.co/30LPF8SkPI @scfeanfan1973 Protte wille hjoed!
10/2
2019
Op https://t.co/JlSP5MKbJe fynst allegear handige Fryske oerset-apps, wurdboek-apps, taalspultsjes en noch folle me… https://t.co/QOd698apHDIt is hast bistedei en no freed 4 oktober komt ek it boekje ‘Leer je hond Fries!’ út by de @Afuk_! In ferske fan… https://t.co/wpcuhHpsFd
9/30
2019
Altyd in #Frysk wurdboek yn 'e bûse? Of gau even in Fryske tekst neisjen? Tsjek https://t.co/JlSP5MKbJe! Allerhan… https://t.co/yxP7kFDlQA
9/29
2019
Heee! Dogge jim ek mei oan de Fryske kroechkwis yn kafee ’s Lands Welvaren yn Wergea? Der is bier, prik en in pro… https://t.co/c0ydeDO7xU
9/28
2019
Op https://t.co/JlSP5MKbJe fynst allegear handige Fryske oerset-apps, wurdboek-apps, taalspultsjes en noch folle me… https://t.co/plc3i7mCfQ
9/27
2019
Durkje en Meine hadden weer eens spel... https://t.co/ElqA4OTvqC
9/26
2019
Haaaagoeieeeee! Reinpak kin wol út it fet! Fijne dei allegear!
9/25
2019
Grutte ynfrastruktuerele projekten, lykas it wurk fan konsortsium Levvel (fersterking fan de Oflsútdyk), freegje it… https://t.co/dr3VgKxodT
9/24
2019
@oudoom1 Tsjoch! https://t.co/OI5pvqDK32 @scfeanfan1973 Meist kieze, wy sitte hjir mei 30 man / frou. Hooooi!Poëzij! In gedicht fan Tsjits Peanstra... https://t.co/1I4y0PUyCoHasto ek in moaie #Frysk op ‘e dyk? Mail ‘m nei fryskeopedyk@gmail.com! https://t.co/AruQvyvkIo @TienesJell Ja do krigest fan ús in dei derby! :) @scruffy65 Paraplu oan! :)Goeiemoarn leave skatten! Lekker koest? Wy meitsje der wer in moaie dei fan! Hooooi!
9/23
2019
Fryske apps, in online Frysk wurdboek en de nije Fryske staveringshifker foar Microsoft Office! Mei dizze digitale… https://t.co/iYsZVXbCkD
9/22
2019
Heee! Dogge jim ek mei oan de Fryske kroechkwis yn kafee ’s Lands Welvaren yn Wergea? Der is bier, prik en in pro… https://t.co/EfLXNUU7mI
9/21
2019
Op https://t.co/JlSP5N1N7O fynst allegear handige Fryske oerset-apps, wurdboek-apps, taalspultsjes en noch folle me… https://t.co/Jp9Hf7do25 @jjtb_schoorstra Dankewol leaveeee!Haaaaagoeieee leave skatten! Wekker wurde! It is hast wykein! Hooooi!
9/20
2019
Wat foar wurd brûke jim foar in ‘ynternetside’? De @FryskeAkademy wol it graach witte! https://t.co/WpJIBFRQ0I @taalwebfrysk @FryskeAkademy Hahaaaa ‘reachstee’? :)
9/19
2019
Haaaagoeieeeee! Wy meie wer! Leaf wêze en fijne dei allegear!
9/18
2019
Praat mar #Frysk yn de Twadde Keamer! :) Mei tank oan Baukje foar de foto! https://t.co/DZrvydmpqDPoëzij! In oersetting fan Syds Wiersma... https://t.co/UncgsjmoSU
9/16
2019
Gjin reade kringeltsjes mear ûnder dyn tekst yn Office! Download no de Fryske Office! https://t.co/bZCeIbCOmy
9/15
2019
@Griet_Reitsma Jawis leave! :)JAAAA! Op 18 oktober hâlde wy wer in Fryske Kroechkwis! Diskear geane wy op besite by Café 's Lands Welvaren, Werge… https://t.co/teKeKP0mDTHaaaagoeieeeeeeee!
9/13
2019
@trynke56 Moai plaatsje Trynke! @RaRaRacing Striiiiiieeee!Wekker wurde! De sinne skynt en it is droech! Moaie dei leave skatten! Hooooooi!
9/12
2019
@JancoBouma Moai sa Janco! :) @scfeanfan1973 Moai buitsje foar de tún! :) @jjtb_schoorstra Do ek in fijne dei Jikstra! :) @scfeanfan1973 Wy sitte binnen Cor! Lit it mar reine :)#Frysk op ‘e dyk! Sjoen by Man of the World yn Ljouwert! Mei tank oan Wieke foar de foto! Hasto ek ’n moaie… https://t.co/WRIRolDfiI @RaRaRacing Swimdiploma mar mei! @TienesJell Sa is dat Albertien! :) @fjmostert Dankewol Frits! :) @Sjouk_85 Tsjoch Sjouk! :) Do ek in protte wille!No, sille wy der krekt as juster mar wer in moaie dei fan meitsje?
9/11
2019
@TheadeJong3 Ofpraat leave! :) @TheadeJong3 Jaaaaaaa! Moarn wer! :) @jjtb_schoorstra Jaaaa!Heeeee! In húskeamerkonsert fan @WiebeKaspers en syn band winne? Tsjek ús Facebookside! https://t.co/aR0EcbclNG @RaRaRacing Jawis! Altyd klear foar Kollum! @IngeVnn Goed ynsmarre!#Frysk op ‘e dyk! Sjoen yn Eastermar! Mei tank oan Wieke foar de foto! Hasto ek ’n moaie #Frysk op ‘e dyk-foto? M… https://t.co/7vdYzQB5xx @Hesteroz Moaaaaaai Hesteeeeerrrrr! @slotegraaf Wouterkeeeeee <3Jaaaaa goeiemoarn leave skatten! Sille wy der mar wer in moaie dei fan meitsje?
9/10
2019
Machtich! Praat mar Fyts! :) https://t.co/yyz2hYr9mNPoëzij! In gedicht fan Piter Jelles Troelstra... https://t.co/mYVjGqxPLM @popmarijke Het moet niet malder! :)
9/9
2019
Hast wykein! Frysk yn 'e keet! Tsjoch! :) Mei tank oan Nynke foar de foto! :) https://t.co/BKcffnT5k3Goeiemoarn leave skatten! Noch in pear dagen en it is wer moandei! Alfêst in fijn wykein! Tútsje fan ús!
9/6
2019
Heeee! Wy jouwe in húskeamerkonsert fan @WiebeKaspers en syn band fuort! Winne? Tsjek ús Facebookside! https://t.co/hasZPEycOK @Dejong72D Heaaaa!Hahaaa #Frysk op ‘e dyk yn Súd Afrika! Mei tank oan Hans foar de foto! Hasto ek ’n moaie #Frysk op ‘e dyk-foto? Ma… https://t.co/TaQiILYMCT
9/5
2019
JAAAA! Pak de aginda der mar by! De Praat mar Frysk-Kroechkwis giet wer fan start! :) Freed 18 oktober stean wy yn… https://t.co/18Yiep8cPH @TienesJell Hoooooi Albertien! :)Hooooooooi!Goeiemoarn! Net mei de brommer op it iis, leaf wêze hjoed en tink om oerstekkende dronken minsken! :) https://t.co/VWGhwCFoa6
9/4
2019
Noch in moai #Frysk op ‘e dyk-foto! Timmerje mar #Frysk! https://t.co/GHqfwiUR0o
9/3
2019

0