Sign in with Twitter

Username:

Praat mar Frysk! De leukste kampanje fan Fryslân! Brûk it #Frysk, omdat it kin! Dochst ek mei?

11,558 Following   13,281 Followers   23,069 Tweets

Joined Twitter 12/28/07


Gean sa troch! ;) https://t.co/st9Y9gVipc
5/29
2020
En noch twa moaie #Frysk op 'e dyk-foto's! Mei tank oan Gerard en Geartsje foar de foto's! :) https://t.co/Lny6UOjZTY
5/27
2020
Der is om ús hinne in hiel soad yn it #Frysk te sjen, mar it is soms sa fanselssprekkend dat it hast net mear opfal… https://t.co/kd8A3UT89UFroukje wie yn Burdaard en makke twa moaie #Frysk op 'e dyk-foto's! :) https://t.co/rDN7ejENxH
5/26
2020
Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite by soarchgroep @Noorderbreedte. Oer it #Frysk yn 'e soarch en hoe fijn it w… https://t.co/uy80Bfy0rh
5/25
2020
En noch mear #Frysk op 'e dyk! Mei tank oan Simonia en Richard foar de foto's! :) https://t.co/AMUFl4OYWO @JvdMeulen Joukje!
5/22
2020
En nóch in moaie #Fryk op 'e dyk-foto! Mei tank oan Jelle! :) https://t.co/YecTMSXxUD
5/21
2020
Sjoen yn Aldwâld! Mei tank oan Wieke foar de foto! :) https://t.co/DHeZjWcOXp
5/20
2020
Sjoen yn Eastermar! Mei tank oan Andrys foar dizze moaie #Frysk op 'e dyk-foto! Hasto ek in moaie Frysk op 'e dyk-… https://t.co/k1sYqmkIab
5/19
2020
Feest! :) Mei tank oan Dirkje foar dizze moaie #Frysk op 'e dyk-foto! Hasto ek in moaie Frysk op 'e dyk-foto? Mai… https://t.co/kKfdO9gOhf @JvdMeulen Moai! :)
5/18
2020
Nóch mear #Frysk op 'e dyk mei tank oan Pieteke! :) Hasto ek in moaie #Frysk op 'e dyk-foto? Mail 'm nei: fryskope… https://t.co/SN5dClNmZ8 @AndreBarwegen Ha! Tank Andre! :)
5/14
2020
In Dútske #Frysk op 'e dyk-foto! Mei tank oan Marijke foar de foto! :) Hasto ek in moaie Frysk op 'e dyk-foto? Mai… https://t.co/jpuFaAoW5P
5/13
2020
💖 It is hast Memmedei! Bestel noch gau wat leafs foar mem! Hast 40 Memmede-ideeën yn de Afûk-websjop! Der sit grif… https://t.co/wuIuMdGZMN
5/7
2020
💖 Snein is it Memmedei! Net ferjitte hear! Stjoer har in leaf kaartsje! ✍🏼 https://t.co/iq4JXiauek
5/5
2020
📚 In nije moanne, in nije 'Afûk Boeketip 10' 📚 Witst even net watst lêze silst? Sikest in kadootsje en hast ynspir… https://t.co/4IZXzLgE1C
5/4
2020
@erikcats Prachtich! :)
5/1
2020
Hasto al wat foar Memmedei? Dizze kaart mei in spesjaal Memmedei-gedicht? ✍🏼 https://t.co/nCiELvT2fu'Sjong it út!' Sjoen op De Westhoek op it Bildt! Mei tank oan Wieke foar de foto :) https://t.co/nfqdvqtgwc
4/30
2020
'Ik dreamde my in tún fan dy en mei, dy't djip en fredich wie, mei lange skaden.’ In dichtrigel fan Baukje Wytsma… https://t.co/siXvzPIBHU
4/28
2020
💝 Snein 10 maaie is it alwer Memmedei! Sikest noch in kadootsje? In kaartsje? In boek? 💝 Sjoch gau yn de Afûk-webs… https://t.co/8njjhip9kX
4/27
2020
🧹💦 'Bliuw sûn!' Prachtige Fryske wetterkalligrafy troch Johan by Sportcentrum Rolpeal yn Warkum foar 'Fryslan fan B… https://t.co/qD7PwyGVmp
4/21
2020
En wy begjinne de wike mei in #Frysk yn 'e hûs-foto fan Ankie! Tankewol Ankie! :) https://t.co/6MuejsB1k1
4/20
2020
🥳 #Frysk op 'e dyk yn Drachten! Aukje har mem waard 80! Lokwinske en wy hoopje dat jim elkoar gau wer écht sjen mei… https://t.co/t8VA9bz49d
4/17
2020
En noch in moaie #Frysk yn 'e hûs-foto fan Hilly! Hasto ek in moaie #Frysk yn 'e hûs-foto? Mail 'm nei: fryskopedy… https://t.co/MXg8s4Y0ctWat moai! #Frysk op Skiphol! Wolkom thús! :) https://t.co/UmT6xnhhkE
4/9
2020
Dankewol Andries, Grytsje en Geke foar dizze moaie #Frysk op 'e dyk en yn 'e hûs foto's! 😊 Hasto ek in moai #Fryskhttps://t.co/5EGdXt1B4r
4/8
2020
#Frysk op 'e dyk! Mei tank oan Wieke foar de 📸 😊 Hasto ek in Frysk op 'e dyk-foto? Mail 'm nei: fryskopedyk@gmail.… https://t.co/cUVnUKLXsp
4/7
2020
@scruffy65 Dan in oare kear mar!Goeiemoarn leave skatten! Lekker koest? Sille wy der mar wer in moaie dei fan meitsje? @lyklaharpa Oe! Dat witte wy eins net… Foar safier’t wy dêr bekend mei binne, binne dy der noch net…
4/3
2020
@AndreBarwegen It kin nèt! ;)📚 Witst efkes net watst lêze silst? Sikest in kadootsje of in moai boek om sels thús te lêzen? Yn de 'Afûk boeke… https://t.co/ChOn9qxZRi
4/2
2020
@LauraVdploeg Dat stiet dy wol! :) @fjmostert Hienen wy dy hast te fiter, Frits! ;)Héeeee! Dyn fiter is los!
4/1
2020
@lyklaharpa Kom mar op mei dyn foto’s! :)Goeiemoarn! #Frysk op 'e dyk, yn 'e hûs en op it hûs! Tank foar de foto's Roelof, Femke, Wieke en Richard! :) https://t.co/hIhyUQBsXw
3/30
2020
@FryskeTaal Wy sette no fuort ús skerm even 1,5 meter by ús wei! :)Hasto ek sa’n moaie #Frysk op ‘e dyk of #Frysk yn ‘e hûs? Mail dyn foto nei: fryskopedyk@gmail.com! https://t.co/q49qhMpmf7
3/24
2020
Moai! De nije Ljouwerter stedskeunstner Cote skriuwt prachtige boadskippen troch de stêd. Ek yn it #Frysk! https://t.co/eVVZCXCwWl @RaRaRacing Nee! Mar it moat wol in goeie koereur wêze as er fan ’t Bildt komt! ;)
3/23
2020
@trena_nauta Prachtich Trena! Groetnissen fanút Fryslân oan the USA!En nóch mear #Frysk yn 'e hûs! Dizze krigen wy fan Marten! :) https://t.co/18HaW36bj4En alwér sa'n moaie #Frysk yn 'e hûs-foto! Dizze krigen wy fan Tine! :) Hasto ek in moaie #Frysk yn 'e hûs-foto? M… https://t.co/WvruudfnsO
3/18
2020
@Wiepie67 Dankewol Wiepie! :) @Marjan1802 Hahaaaaaaaaaa dat typt lessssssssssssssstisch ;)En ek op it Bildt en yn 'e Wâlden dogge se mei oan #Frysk yn 'e hûs! Mei tank oan Mirjam en Sanne foar de foto's!… https://t.co/N49Hk6HnDq
3/17
2020
En alwer in prachtige #Frysk yn 'e hûs-foto! Dizze krigen wy fan Mirjam! Hasto ek in moaie #Frysk yn 'e hûs-foto… https://t.co/CYrybrEHPV‼️ Spitich... Mar dit bierglês bliuwt noch eefkes leech... Wy soenen 4 april yn Tsjerkwert wer in Kroechkwis orga… https://t.co/77ziSCcu7oEn nóch mear #Frysk yn 'e hûs! :) Dizzen krigen wy binnen fan Geke en Martha. https://t.co/F8V49sGidJ @Hendrikje01 Geweldich! Moai! :) @trynke56 Jaaa prachtich! :)En dêr wie de earste #Frysk yn 'e hûs-foto al! :) Mei tank oan Jurjen foar de foto! Hasto ek in moaie #Frysk yn '… https://t.co/v8l4Y7hUOp @bernetteke Moai Etty! Tank foar de foto! :)No't wy de doar hast nei út meie, gjin #Frysk op 'e dyk mar #Frysk yn 'e hûs! 😊🏠 Hasto ek in moaie #Frysk yn 'e h… https://t.co/SW62LJN4Hj
3/16
2020
@jannie_tijsen Even sykje op ‘mige’ en ‘stien’ :)In prachtige #Frysk op 'e dyk-foto fan Ingrid! Sjoen by Jorwert! :) Hasto ek in #Frysk op 'e dyk-foto? Mail 'm nei… https://t.co/8FQmT1hJ7W
3/10
2020
It is boekewike en it boekewikegeskink is der ek yn it #Frysk! Ek yn Nijkerk (Gld) yn boekhannel Roodbeen! Hast… https://t.co/3vkQodHc6M @NielsvdVeen It kin net, no? :)Goeiemoarn leave skatten! Wy meie wer! Leaf wêze hjoed en net mei de brommer op it iis! Hoooi!
3/9
2020
@GewoanMynNamme Hoi Diedrik, neffens ús is dat ‘felch’ en ‘felgen’, mar in pear bannen derom riidt wat fijner :)
3/3
2020
Google Translate kin noch wol wat help brûke! :) https://t.co/8fo39w5pZe
2/25
2020
In prachtige literêre #Frysk op 'e dyk-foto! Mei tank oan Renske! Hasto ek in moaie Frysk op 'e dyk-foto? Mail 'm… https://t.co/0G4E14isNA @Babypraat Hoi Eiskje hiest de apps al probearre? En der binne in hiel soad Fryske berneboeken ek… Sit der wat foar jim by?Haaaagoeieeeeeee! Wy sitte wer teplak! Sille wy der mar wer in moaie dei fan meitsje? Tútsje fan ús!
2/24
2020
🥳 JAAA! Hjoed is it ynternasjonale memmetaaldei! 🥳 En fansels is dat foar ús alle dagen #Frysk! Tsjoch en alfêst… https://t.co/ey1JuD90wG
2/21
2020
Jaaa! Kinst dy no kwalifisearje foar it Grut #Frysk Diktee 2020! Doch mei! https://t.co/o8VJhEE7Ok
2/19
2020
@bernetteke Hahaha moai! :)Haaaaagoeieeeeeeeeeeee!
2/18
2020
@DeLijster @OmropNijs @balkstercourant Uit van huis nu? :)
2/17
2020
@Hesteroz <3💗 Leave skatten! Allegear in fijne Falentyn! En in tútsje fan ús! 💗
2/14
2020
‼️OPROPKE‼️ Wurkesto yn de soarch, praatst fan hûs út gjin #Frysk mar brûkst de taal wolris yn dyn wurk? Dan sykje… https://t.co/I6GfO0Hjij
2/13
2020
‼️ OPROP foar Friezen rûnom en yn Amersfoort! ‼️ Annemarie út Amersfoort wol graach #Frysk praten leare! Wa kin ha… https://t.co/Ml5NTCPnqT
2/11
2020
@Dutch_Judge @Hof_Arnh_Leeuw Lekker ite! :) @PiekeDe Do meist dyn ‘skatsje’ fansels ek ‘skâtsje’ neame :)❤️ Leafste, skatsje! Wy hawwe dy nedich! ❤️ OPROP!’ Hoe neamsto dyn leafste?’ https://t.co/267VLoyjAx
2/10
2020
@johnbosma @NynkeSirene Komt in ferhalemakker in molkboer tsjin. Seit de ferhalemakker tsjin de molkboer: ‘Hoi’. Se… https://t.co/JHub8xcm9v
2/7
2020
@JohanCahuzak Overzetten?Geef je maar even neer! Mei tank oan Jannie foar de foto! :) Hasto ek in moaie #Frysk op 'e dyk-foto? Mail 'm ne… https://t.co/mAq28bbmCpOoooh dat is sa’n plak dêr’tst yn ien minút de ferkearing útmakkest! #Frysk https://t.co/CpsLVgsHdq
2/3
2020
Mau mar #Frysk! :) Fijn wykein allegear, leaf wêze en net mei de brommer op it iis! https://t.co/RPghkybE27🚢 Far mar #Frysk! Alwer in moaie foto fan Geert! Hasto ek in moaie #Frysk op 'e dyk-foto? Mail 'm nei: fryskopedyk… https://t.co/9Cdy4wLbvA
1/31
2020
@MarrigtvdValk Het gaat need nu?Bote had wakker last van steenmurden, dat hij had op het laatst maar een stek in de auto gezet. https://t.co/vkkKRiRCKv
1/29
2020
@sikke03 Sûpe kinst ek sûpe! :) Tsjoch! https://t.co/7YG7ekyCMK @sikke03 Tsjoch! @scfeanfan1973 Dankewol Cor! :) @jelteliemburg Wy ek! :) @PiekeDe Haaagoeie Pieke! :) Fijne dei! @jurjen8 Tsjoch Jurjen! :) @Wiepie67 Dankewl Wiepie! :) Do ek! @FCCoachJohan Moai sa Johan! :)Goeiemoarn leave skatten! Sille wy der mar wer in moaie dei fan meitsje?
1/27
2020
Praat mar Fyts!🚲 Mei tank oan Geart foar de foto! Hasto ek in moaie #Frysk op 'e dyk-foto? Mail 'm nei fryskoped… https://t.co/Nl4IhbTsk1
1/24
2020
🏄 Ha! #Frysk op 'e surfplank! Mei tank oan Geert foar de foto! :) https://t.co/EpNucAyNGh
1/23
2020
Hahaaa #Frysk op it wetter! :) Mei tank oan Wieke foar de foto! Hasto ek in moaie #Frysk op 'e dyk-foto? Mail 'm n… https://t.co/WDM2LtRIfS
1/22
2020

0